O jednom pedagogickém experimentu z konce 60.let
[On a pedagogical experiment in the late sixties]
Židek, Stanislav
Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica, Volume 26 (1987), p. 195-219 / Harvested from Czech Digital Mathematics Library
Published online : 1987-01-01
@article{120183,
   author = {Stanislav \v Zidek},
   title = {O jednom pedagogick\'em experimentu z konce 60.let},
   journal = {Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica},
   volume = {26},
   year = {1987},
   pages = {195-219},
   language = {cs},
   url = {http://dml.mathdoc.fr/item/120183}
}
Židek, Stanislav. O jednom pedagogickém experimentu z konce 60.let. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica, Volume 26 (1987) pp. 195-219. http://gdmltest.u-ga.fr/item/120183/

Zedek M. A Kol. Matematika pro I.ročník středních všeobecně vzdělávacích škol, SPN, Praha 1966. (1966)

Kraemer E. A Kol. Matematika pro I.ročník SVVŠ, (doplněk k učebnici). SPN, Praha 1967. (1967)

Zedek M. Pokusné učební texty matematiky pro I.ročník SVVŠ, Skriptum UP, Fakulta přírodovědecká, Olomouc, 1968. (1968)

Šedivý J. Didaktická posloupnost množinových pojmů v prvním a druhém ročníku gymnázia, Kandidátská práce, Praha 1980. (1980)

Horálek J. K některým problémům matematických didaktických testů, Kabinet pro modernizaci vyučování matematice ČSAV, Jednota československých matematiků a fyziků, Praha 1970. (1970)

Horálek J. Kombinatorika v modernizačním pokuse, Matematika ve škole, R XIX, č.5, SPN, Praha 1969. (1969)

Mikulčák J. Dějiny vyučování matematice - zdroj poučení, Matematika a fyzika ve škole, R 15, č.4, SPN, Praha 1984. (1984)

Židek S. Neschází nám historie didaktiky matematiky?, Matematika a fyzika ve škole, R 15, č.4, SPN, Praha 1984. (1984)

, Výsledky pedagogického experimentu modernizovaného obsahu matematiky v I.ročníku gymnasia. Zpráva k oponentnímu řízení řešení dílčího úkolu "Nové pojetí vyučování matematice na středních všeobecně vzdělávacích školách" rezortního výzkumu MŠ-R5-11/I. Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc 1974. (1974) | Zbl 1170.01350