Pisma Mariana Smoluchowskiego

Volume 3 (1928)
Volume 2 (1927)
Volume 1 (1924)