J. Fac. Sci. Niigata Univ. Ser. I Math. Phys. Chem.